Ako triediaSlováci odpad?

Fakty

Zloženie produkovaného odpadu na Slovensku za rok 2014,
z toho komunálny odpad a z toho triedený odpad.

Zloženie produkovaného odpadu 2014
Stav triedeného zberu na Slovensku
Triedený odpad 2014

Priemerné množstvo na obyvateľa SR 25,66 kg
Optimálne množstvo z hľadiska ekonomiky 45 kg

Skládky na Slovensku

Na Slovensku končí na skládkach viac než 74,5 %
komunálnych odpadov. Priemer skládkovania EÚ je 23 %.

Záväzky a perspektíva

Objem recyklovaného komunálneho odpadu
alebo pripraveného na opätovné použitie


2020

najmenej 50 %
(legislatíva EU)

2030

70 %
(EU Waste Package 2014)

Ideálne nakladanie s odpadom

SLICPEN

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – SLICPEN, je neziskové, profesijné združenie  spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, predovšetkým v oblasti výroby, dovozu a distribúcie rýchloobrátkového tovaru (hlavne potraviny, drogéria), ako i výrobcov a dovozcov prázdnych obalov.

SLICPEN jediná profesijná organizácia priemyslu špecializovaná na problematiku odpadov a odpadov z obalov.

 

SLICPEN bol založený v roku 1994, ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov.