Ako triediaSlováci odpad?

Fakty

Zloženie produkovaného odpadu na Slovensku za rok 2014,
z toho komunálny odpad a z toho triedený odpad.

Zloženie odpadu a vývoj v čase
Zmesový komunálny odpad
Zloženie komunálneho odpadu
Triedenie komunálneho odpadu v EÚ
Záväzok Slovenska
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

SLICPEN

Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – SLICPEN, je neziskové, profesijné združenie  spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, predovšetkým v oblasti výroby, dovozu a distribúcie rýchloobrátkového tovaru (hlavne potraviny, drogéria), ako i výrobcov a dovozcov prázdnych obalov.

SLICPEN jediná profesijná organizácia priemyslu špecializovaná na problematiku odpadov a odpadov z obalov.

 

SLICPEN bol založený v roku 1994, ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov.