Ako triediaSlováci odpad?

Názory

Reprezentatívny prieskum, Slovensko september 2015


Do akej miery je podľa vás dôležité triediť odpady?

Ako by ste zhodnotili podmienky, ktoré vám obec alebo mesto, kde žijete, poskytuje v oblasti triedenia odpadov?
Ktoré z nasledujúcich druhov odpadov je podľa vás na Slovensku možné triediť pre účely recyklácie?
Ktoré z nasledujúcich druhov odpadov doma triedite,
a ako často?
Z akých dôvodov vôbec alebo väčšinou netriedite nápojové kartóny (obaly od mlieka a džúsov)? Môžete vybrať aj viacero dôvodov, ktoré sa vás týkajú.
Ak by vaša obec/ mestská časť, zabezpečovala zber použitých nápojových kartónov v mieste, kde bývate, alebo by na to umiestnila v blízkosti kontajner, začali by ste ich triediť vo väčšej miere ako doteraz?
Akým spôsobom sa vo vašej obci/ mestskej časti, triedia nápojové kartóny (z mlieka, z džúsov)?
Čo si myslíte, má zmysel zbierať a recyklovať nápojové kartóny (z mlieka, džúsov)?
Ak áno, z akých dôvodov to má zmysel triediť a zbierať nápojové kartóny?
(možnosť viacerych odpovedi)
Ak nie, z akých dôvodov nemá zmysel triediť
a zbierať nápojové kartóny?
(možnosť viacerych odpovedi)