Ako triediť

Nápojové kartóny sú od 1. 5. 2017 povinnou súčasťou triedeného zberu, a preto je povinnosťou organizácie zodpovednosti výrobcov, aby sa v spolupráci so zberovou spoločnosťou postarala o ich odvoz a recykláciu.

Nápojové kartóny patria do oranžového alebo do žltého kontajnera. Farba zbernej nádoby aj presný spôsob triedenia sa môžu líšiť, pretože to závisí od obce či mesta a zberovej spoločnosti. Pomáhajú nálepky a popisy na kontajneroch. Na miestnom zastupiteľstve na odbore životného prostredia by vám mali vysvetliť spôsob fungovania triedeného zberu.
Modré nádoby
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.
Červené kontajnery
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, prípadne do zberných dvorov.
Žlté nádoby
PET fľaše od nápojov, nápojové kartóny, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, polystyrén a iné. Objem fliaš a nápojových kartónov je potrebné najskôr znížiť napríklad zošliapnutím alebo stlačením. Nevhadzujú sa novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako sú motorové oleje, chemikálie a farby. V niektorých obciach sa môže nápojový kartón zbierať i s plastom.
Zelené nádoby
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a materiály im podobné. Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.
Samostatné nádoby alebo vrecia na nápojový kartón (viacvrstvové kombinované obaly) Nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav.
Oranžové nádoby
Nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav.
Zberný dvor
V niektorých obciach je možné odpady z obalov odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov. Ide najmä o obaly, ktoré sa pre svoju veľkosť nezmestia do zberných kontajnerov alebo nádob. V prípade, že nemáte informáciu o ich umiestnení, kontaktujte zástupcov miestnej samosprávy alebo oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.
Recyklačné značky na obale
Aby bolo možné identifikovať materiál, z ktorého je obal vyrobený, sú na ňom umiestnené rôzne značky. Informujú nás, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať.
Číselné označenie alebo písomná skratka
nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajnera máme obal neskôr odhodiť a ako ho triediť.
Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že ide o obaly, v ktorých boli balené chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

Aké majú Slováci bariéry v triedení odpadu?

Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny. Jednou z vecí, ako zabezpečiť triedenie v domácnostiach, je technická infraštruktúra a druhou je vzdelávanie občanov. Ako sú na tom s triedením slovenské kraje?

Ročne skončí na skládke takmer 5 000 ton nápojových kartónov.
To je škoda. Pozrite si cestu nápojového kartónu z domácností do papierne

Kľúčové informácie

Test ekologickej inteligencie

Určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako sa správať k životnému prostrediu


Zapoj sa

Si ekoflegmoš alebo ekopragmatik?

Kvíz, ktorý preverí vedomosti o triedeníOtestuj sa

Chcete vedieť ako sa triedia odpady v Bratislave?

Pozrite si video reportáž z analýzy žltých nádob na triedený zber

Video Viac info
Tetra Pak sa zaväzuje podporiť Európsku plastovú stratégiu

Celoeurópska stratégia týkajúca sa plastov, prijatá 16. januára 2018, je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Pomocnú ruku podáva aj spoločnosť Tetra Pak, ktorá sa zaväzuje:

  • Spolupracovať s partnermi a spoločne zabezpečiť riešenia v podobe kompletnej recyklácie všetkých zložiek nápojového kartónu v rámci celej Európy do roku 2030.
  • Výrazne zvýšiť používanie plastov vyrobených z obnoviteľných surovín.
  • Používať recyklovateľné plasty, len čo budú z bezpečnostného a právneho hľadiska schválené ako vhodný materiál, ktorý prichádza do kontaktu s potravinami.

Dennis Jönsson, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Tetra Pak, potvrdzuje: „Približne 75 % našich nápojových kartónov je vyrobených z lepenky. Napriek tomu využívame aj plast v podobe vrchnákov alebo ochrannej vrstvy.“ „Európska stratégia pre plasty je dôležitým krokom smerom k nízkouhlíkovému kruhovému hospodárstvu založenému na recyklácii, obnoviteľných zdrojoch a zodpovednom získavaní surovín. Sme pripravení prispieť k tomu, aby sme sa stali vedúcim poskytovateľom spracovania a balenia potravín,“ dodáva Dennis Jönsson. Pre viac informácií sledujte Instagram #PlasticsStrategy a #circulareconomy

Zdroj

Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach.

V súvislosti s uvedením nového zákona o odpadoch, producent týchto populárnych obalov zisťoval online prieskumom, ako sa na Slovensku zbierajú nápojové kartóny.

Čítať ďalej

Slovenské domácnosti sa hrdo hlásia k triedeniu odpadu. Čísla z praxe hovoria, že dobré úmysly sa niekde po ceste stratia.

Slovenské domácnosti sa už naučili triediť papier, sklo a plasty. Zaostávajú v triedení kovov, bioodpad je pre ne pomerne nová kategória a nápojové kartóny ešte stále čakajú na svoju šancu. Deväť z desiatich Slovákov si však uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité.

Čítať ďalej

Recyklácia nápojových kartónov rastie. V roku 2014 sa zrecyklovalo 43 % nápojových kartónov v Európe.

Približne 420 000 ton nápojových kartónov sa zrecyklovalo v papierňach v roku 2014. Uvedené číslo predstavuje 43-percentnú mieru recyklácie v Európe (členské štáty EÚ, Nórsko a Švajčiarsko), ktorá je dôkazom rozvíjajúceho sa trendu recyklácie v priebehu dvoch dekád. Celková miera recyklácie a obnovy energie v roku 2014 dosiahla 76 %.

Čítať ďalej

Triedite správne nápojový kartón? Ich zber sa môže v jednotlivých mestách líšiť.

Pre prehľadnosť v tom, ako sa zbierajú nápojové kartóny v jednotlivých častiach Slovenska, sme oslovili krajské mestá, ktoré sa nám k danej problematike vyjadrili.Čítať ďalej

Ako triediaSlováci odpad?

Názory
Pýtali sme sa vás, ako triedite nápojové kartóny.

Marec 2019 Nielsen Admosphere Omnibus,
Slovenská republika, 15+
Zistiť viac
Fakty
Zloženie produkovaného odpadu na Slovensku za rok 2014, z toho komunálny odpad a z toho triedený odpad.
Zistiť viac

Nový zákono odpadoch

  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
  • Minimálne štandardy zberu
  • Jednotné farebné označenie zberných nádob
  • Propagačné a vzdelávacie aktivity