Ako triediť

Farba zbernej nádoby na nápojový kartón aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť, pretože to závisí od obce a zberovej spoločnosti. Pomáhajú nálepky a popisy na kontajneroch. Na miestnom zastupiteľstve, na odbore životného prostredia, by Vám mali vysvetliť spôsob fungovania triedeného zberu odpadu vo vašej obci. Žiadajte vo vašej samospráve taktiež zber nápojových kartónov. V prípade, že sa zbierajú nápojové kartóny, vhadzujte ich do kontajnerov, alebo igelitových vriec na to určených.
Modré nádoby
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby. V niektorých obciach sa môže nápojový kartón zbierať i s papierom.
Červené kontajnery
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, prípadne do zberných dvorov.
Žlté nádoby
PET fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, polystyrén a iné. Objem fliaš je potrebné najskôr znížiť napríklad zošliapnutím, alebo stlačením. Nevhadzujú sa novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako sú od motorových olejov, chemikálie a farby. V niektorých obciach sa môže nápojový kartón zbierať i s plastom.
Zelené nádoby
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a materiály im podobné. Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.
Samostatné nádoby alebo vrecia na nápojový kartón (viacvrstvové kombinované obaly) Nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, ovocných štiav.
Zberný dvor
V niektorých obciach je možné odpady z obalov odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov. Ide najmä o obaly, ktoré sa kvôli svojej veľkosti nezmestia do zberných kontajnerov alebo nádob. V prípade, že nemáte informáciu o ich umiestnení, kontaktujte zástupcov miestnej samosprávy alebo oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.
Recyklačné značky na obale
Aby bolo možné identifikovať materiál, z ktorého je vyrobený obal, sú na ňom umiestnené rôzne značky. Informujú nás, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať.
Číselné označenie alebo písomná skratka
nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť a ako triediť.
Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

Aké majú Slováci bariéry v triedení odpadu?

Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny. Jednou z vecí, ako zabezpečiť triedenie v domácnostiach, je technická infraštruktúra a druhou je vzdelávanie občanov. Ako sú na tom s triedením slovenské kraje?

Ročne skončí na skládke takmer 5 000 ton nápojových kartónov.
To je škoda. Pozrite si cestu nápojového kartónu z domácností do papierne

Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Napriek tomu, že je to cenný materiál na recykláciu, viac ako polovica skončí na skládkach.

V súvislosti s uvedením nového zákona o odpadoch, producent týchto populárnych obalov zisťoval online prieskumom, ako sa na Slovensku zbierajú nápojové kartóny.

Čítať ďalej
  • 83 % miest a obcí triedi nápojové kartóny
  • z toho 43 % ich hádže do kontajnerov alebo vriec spolu s plastom
  • nápojové kartóny s kovmi triedi 7 % miest a obcí, s papierom 13 %
  • každá piata obec či mesto majú samostatný kontajner
  • niektoré obce majú špeciálne miesto na zber, napríklad základnú školu

Slovenské domácnosti sa hrdo hlásia k triedeniu odpadu. Čísla z praxe hovoria, že dobré úmysly sa niekde po ceste stratia.

Slovenské domácnosti sa už naučili triediť papier, sklo a plasty. Zaostávajú v triedení kovov, bioodpad je pre ne pomerne nová kategória a nápojové kartóny ešte stále čakajú na svoju šancu. Deväť z desiatich Slovákov si však uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité.

Čítať ďalej

Recyklácia nápojových kartónov rastie. V roku 2014 sa zrecyklovalo 43 % nápojových kartónov v Európe.

Približne 420 000 ton nápojových kartónov sa zrecyklovalo v papierňach v roku 2014. Uvedené číslo predstavuje 43-percentnú mieru recyklácie v Európe (členské štáty EÚ, Nórsko a Švajčiarsko), ktorá je dôkazom rozvíjajúceho sa trendu recyklácie v priebehu dvoch dekád. Celková miera recyklácie a obnovy energie v roku 2014 dosiahla 76 %.

Čítať ďalej

Triedite správne nápojový kartón? Ich zber sa môže v jednotlivých mestách líšiť.

Pre prehľadnosť v tom, ako sa zbierajú nápojové kartóny v jednotlivých častiach Slovenska, sme oslovili krajské mestá, ktoré sa nám k danej problematike vyjadrili.Čítať ďalej

Ako triediaSlováci odpad?

Názory
Reprezentatívny prieskum medzi dospelou
populáciou SR, september 2015
Zistiť viac
Fakty
Zloženie produkovaného odpadu na Slovensku za rok 2014, z toho komunálny odpad a z toho triedený odpad.
Zistiť viac

Nový zákono odpadoch

  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov
  • Minimálne štandardy zberu
  • Jednotné farebné označenie zberných nádob
  • Propagačné a vzdelávacie aktivity