Poradňa

1. Do akého kontajnera mám vhodiť nápojové kartóny?

Farba zbernej nádoby na nápojový kartón sa môže líšiť, pretože to závisí od obce a zberovej spoločnosti. V prípade, že sa zbierajú nápojové kartóny, vhadzujte ich do kontajnerov s plastom. Zvyčajne bývajú žltej alebo oranžovej farby a pomáhajú nálepky a popisy na kontajneroch.

2. Čo sa stane, keď vhodím nápojový kartón do iného kontajnera? Kontroluje to ešte niekto?

V zberných dvoroch a na dotrieďovacích linkách končí prevažná časť prvotne vytriedeného odpadu z kontajnerov. Kontrola a ďalšie triedenie odpadu sa realizuje prevažne ručne. Každý pracovník vyberá z pásu určený druh odpadu napr. z obsahu žltých kontajnerov sa triedia napr. PET fľaše podľa farieb, nápojové kartóny, plechovky a pod. Ak sa na linke nachádza nesprávny odpad, pracovníci ho vyradia.

Zdroj

3. Kam putujú nápojové kartóny po domácom triedení?

Cestu nápojového kartónu z domácností do papierne si môžete pozrieť na videu.

4. Ako vyzerá recyklácia nápojového kartónu?

Zjednodušený postup recyklácie si môžete pozrieť na videu

5. Chcem triediť odpad, ale nemám v blízkosti domu kontajnery. Na koho sa mám obrátiť?

So svojou požiadavkou sa obráťte na príslušný obecný resp. mestský úrad. Obec je zo zákona pôvodca odpadu a musí riešiť jeho likvidáciu a triedenie. Na magistráte alebo mestskom a obecnom úrade to má zvyčajne v kompetencii odbor životného prostredia.

6. Prečo je výhodou uskladňovať potraviny v nápojových kartónoch?

Do nápojového kartónu nemá prístup vzduch ani slnko a preto uskladnené potraviny v ňom vydržia dlhšie a to i bez použitia konzervačných látok. Nápojový kartón je ľahší ako sklo a tým umožňuje jednoduchšie uskladnenie.

Zdroj

7. Kde na Slovensku sa recyklujú nápojové kartóny?

Najbližšou papierňou, kde môžu spracovávať nápojový kartón zo Slovenska, je poľská papiereň Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY vo Wadowiciach.

8. Aké sú pozitíva vyplývajúce z recyklácie nápojových kartónov?

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu, ktorými sú papierové vlákna, polyméry a taktiež niekedy aj hliník (u trvanlivého mlieka), možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život. Nápojové kartóny sa recyklujú a z recyklátu sa vyrábajú izolačné a stavebné dosky, noviny, časopisy, zošity, krabice, obaly na vajíčka, obálky, papierové tašky a iné.

9. Prečo je dôležité triediť odpad v domácnostiach?

Ten, kto triedi odpad, šetrí prírodné zdroje. Keď odpady už doma správne roztriedime, tak ich čaká recyklácia a ďalší nový život v podobe výrobkov, ktoré bežne používame. Vďaka triedeniu odpadu bolo vo vyspelej západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 miliónov ton ropy. Ten, kto triedi, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka triedeniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Zdroj

10. Aké sú ďalšie dôvody prečo začať triediť odpad?
  • vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80-ročného lesa
  • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
  • recyklácia 1 hliníkovej plechovky ušetrí toľko energie, že by to stačilo na chod počítača alebo televízora na 3 hodiny
  • recykláciou 2 nápojových kartónov vznikne až 1m2 kuchynských utierok
  • 670 hliníkových plechoviek postačí na výrobu rámu na bicykel
  • z 10 časopisov je škatuľa na TV
  • jedna nová fleecová bunda vznikne vďaka recyklácii 30 PET fliaš
11. Čo všetko môžem triediť v domácnosti?

Odpad, ktorý môžeme triediť v domácnostiach sa dá rozdeliť do dvoch skupín. Odpad, ktorý produkujeme každodenne, to sú papier, plasty, sklo, kovy/ kovové obaly, nápojové kartóny, ale i BIO odpad resp. zvyšky jedál. Druhou skupinou sú odpady, ktoré produkujeme občas. Sú to staré elektrospotrebiče/ elektroodpad, použité batérie a akumulátory, nebezpečné odpady (napr. zostatky farieb, lieky po expirácii, a pod.), drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad (napr. nábytok).

12. Čo sa stane s odpadom po vytriedení?

Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme do farebného kontajnera alebo na to určeného vreca, respektíve iného systému triedeného zberu zavedeného obcou. Tým sa však druhý život PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke sa odpad triedi na jednotlivé zložky podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiaduce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí. Ako vyzerá správne dotriedenie a ďalšie spracovanie a využitie odpadu nájdete na www.zelenybod.sk.

13. Ako sa propaguje triedenie v domácnostiach?

Triedenie odpadu propagujú predovšetkým špecializované organizácie podporujúce triedený zber odpadov, ako napríklad ENVI-PAK, ASEKOL SK, Envidom a to prostredníctvom reklamných a osvetových kampaní. Dôležitú úlohu zohrávajú mestá a obce, ako i zberové spoločnosti ktoré informujú obyvateľov prostredníctvom zberových kalendárov a letákov o spôsobe realizácie triedeného zberu odpadu v predmetnej obci či meste.

14. Chcem začať triediť aj v práci. Čo na to potrebujem? Potrebujem niekoho osloviť pred tým, ako začnem s triedením?

Najprv je potrebné osloviť správcu alebo prevádzkovateľa budovy, aby požiadal mestský/ obecný úrad o kontajnery na triedený odpad a potom je možné začať triediť i na pracovisku, respektíve v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta/obce sa zapojiť do systému triedeného zberu, ktorý je v ňom stanovený.

15. Čo je OZV a na čo slúži?

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je nezisková organizácia, ktorej úlohou je v mene výrobcov zabezpečiť fungovanie a financovanie triedeného zberu odpadu.

MŽP SR
Zoznam oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 Z. z o obaloch
ENVI-PAK
NATUR-PACK

16. Často sa nám ozývajú práve starostovia obcí, ktorí starostlivo triedia nápojové kartóny. Vytriedia ich s PET fľašami a potom ich nemá kto odviezť. Ako ďalej postupovať s odvozom, keď obec vytriedi kartóny?

Nápojové kartóny sú od 1. 5. 2017 povinnou súčasťou triedeného zberu, a preto je povinnosťou organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), aby sa v spolupráci so zberovou spoločnosťou postarala o odvoz a recykláciu aj tejto zložky.