Recyklácia

Recyklácia je dôležitá pre životné prostredie z viacerých hľadísk a zároveň prináša so sebou niekoľko výrazných ekologických a ekonomických výhod.

  • Zabráni sa tak ukladaniu materiálov na skládkach.
  • Opätovným použitím surovín sa znižuje potreba nových zdrojov.
  • Opakované používanie surovín zvyčajne vyžaduje menšiu spotrebu energie, než ich získavanie.
  • Recyklácia pomáha pri vytváraní nových pracovných miest.

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu, ktorými sú papierové vlákna, polyméry a niekedy aj hliník (v prípade trvanlivého mlieka), možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život.

Pozrite si na tomto videu, ako jednoducho sa dá recyklovať nápojový kartón.

Nápojový kartón je cenný materiál,
ktorý obsahuje priemerne 70 percent papiera.

Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy. Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru.

Zloženie nápojového kartónu.
Prierez aseptického kartónu.

Proces recyklácie použitých nápojových kartónov.


Využiteľnosť nápojových kartónov.

Papierové krabice, tašky, časopisy, a ďalšie produkty, sú vyrábané z buničiny, ktorá sa líši podľa kvality prichádzajúceho odpadového papiera a požiadaviek na konečný produkt. Účinné triedenie nápojových kartónov a následná recyklácia všetkých vrstiev nápojového kartónu zabezpečí čistú buničinu pre ďalšie výrobky z papiera, čistý polymér a hliník pre ďalšie výrobky.

Nový život nápojových kartónov.

Viac ako 100 papierní vo svete recykluje nápojové kartóny.

Spracovatelia nápojových kartónov

Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A.

Najbližšou papierňou, kde môžu spracovávať nápojový kartón zo Slovenska, je poľská papiereň vo Wadowiciach. Od roku 2015 sa sústreďuje len na spracovanie nápojových kartónov z Poľska, Maďarska a Slovenska. Hliník a polymér po rozvláknení nápojového kartónu sa posiela na ďalšie spracovanie.

Stora Enso

Spoločnosti Tetra Pak a Stora Enso ohlásili v poľskom meste Ostrołęka spoločnú investíciu, ktorá zaistí zvýšenie recyklačnej kapacity v tomto regióne na 75-tisíc ton nápojových kartónov ročne. V spolupráci so spoločnosťou Plastigram, ktorá spracováva polyméry a hliník, zabezpečí efektívnu recykláciu všetkých komponentov obalu. Obe linky budú uvedené do prevádzky v roku 2023.

Zmievskaya Paper Factory

V ukrajinskej papierni Zmievskaja funguje inovatívna linka na recykláciu nápojových kartónov. Ročne môže spracovať okolo 15-tisíc ton kartónov a vyrobí z nich viac ako štyri tisícky ton kvalitných PolyAl peliet. Recyklovaný papier bude využívať miestne vydavateľstvo na tlač kníh, čím sa odpadové hospodárstvo priblíži k cirkulárnej ekonomike.