Recyklácia

Recyklácia je dôležitá pre životné prostredie z viacerých hľadísk a zároveň prináša so sebou niekoľko výrazných ekologických a ekonomických výhod.

  • Zabráni sa tak ukladaniu materiálov na skládkach.
  • Opätovným použitím surovín sa znižuje potreba nových zdrojov.
  • Opakované používanie surovín zvyčajne vyžaduje menšiu spotrebu energie, než ich získavanie.
  • Recyklácia pomáha pri vytváraní nových pracovných miest.

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu, ktorými sú papierové vlákna, polyméry a niekedy aj hliník (v prípade trvanlivého mlieka), možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život.

Pozrite si na tomto videu, ako jednoducho sa dá recyklovať nápojový kartón.

Nápojový kartón je cenný materiál,
ktorý obsahuje priemerne 70 percent papiera.

Papierenské vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy. Proces recyklácie nápojových kartónov je známy aj ako rozvlákňovanie. To znamená, že vlákna sa máčajú vo vode, nabobtnajú a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od hliníka a polyméru.

Zloženie nápojového kartónu.
Prierez aseptického kartónu.

Proces recyklácie použitých nápojových kartónov.


Využiteľnosť nápojových kartónov.

Papierové krabice, tašky, časopisy, a ďalšie produkty, sú vyrábané z buničiny, ktorá sa líši podľa kvality prichádzajúceho odpadového papiera a požiadaviek na konečný produkt. Účinné triedenie nápojových kartónov a následná recyklácia všetkých vrstiev nápojového kartónu zabezpečí čistú buničinu pre ďalšie výrobky z papiera, čistý polymér a hliník pre ďalšie výrobky.

Nový život nápojových kartónov.

Viac ako 100 papierní vo svete recykluje nápojové kartóny.

Spracovatelia nápojových kartónov

Kuruc Company spol. s.r.o.

Dlhodobým spracovateľom nápojových kartónov na Slovensku je spoločnosť Kuruc. Vyzbieraný objem spoločnosť recykluje na panelové dosky, ktoré sa používajú ako stavebné alebo izolačné prvky v stavebníctve. Koncom roka 2009 spoločnosť Kuruc začala aj s rozvlákňovaním a vlákna používa na výrobu obalov na vajíčka alebo elektroniku.

kuruc@kuruc.sk

Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A.

Najbližšou papierňou, kde môžu spracovávať nápojový kartón zo Slovenska, je poľská papiereň vo Wadowiciach. Od roku 2015 sa sústreďuje len na spracovanie nápojových kartónov z Poľska, Maďarska a Slovenska. Hliník a polymér po rozvláknení nápojového kartónu sa posiela na ďalšie spracovanie.